Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Procedura postępowania:

Pracodawca składa w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (wzór wniosku w załączeniu).
Do wniosku należy załączyć kopie następujących dokumentów potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez pracodawcę:
-  umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego oraz świadectwa pracy;
-  dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
-  dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określonych w przepisach w sprawie prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
-  wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (wzór w załączeniu).;
- informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (wzór w załączeniu).

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego pracownika wynosi:

 - 8081 zł      - w przypadku nauki zawodu – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

- 254 zł         - za każdy pełny miesiąc kształcenia -w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

- 10000 zł    - w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1.

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

 

 

DOCWZÓR WNIOSKU.doc (53,50KB)

PDFFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (146,29KB)

PDFOświadczenie o otrzymanej lub nieotrzymanej pomocy.pdf (611,15KB)

DOCOświadczenie RODO.doc (23,50KB)